Beleidsplan 2018 – 2020 versie: maart 2018

 

Waarom een beleidsplan?

Een beleidsplan is een goed stuurmiddel voor het functioneren van een stichting.

Bij ieder voorstel dient men zich af te vragen hoe actief de stichting voor haar donateurs/gevers en Sravana wil zijn. Verantwoording afleggen aan het bestuur in de vorm van een jaarverslag, voorzien van een accountantsverklaring, is een logisch vervolg op de hiervoor genoemde afweging.

Wellicht blijken acties in alle redelijkheid soms geheel niet haalbaar of moeten zij op een langere termijn worden geschoven. Waar nodig zal het bestuur het beleid aanpassen aan de realiteit en toekomstige mogelijkheden. Het moet steeds stimulerend en uitdagend zijn.

 

Inhoudsopgave:

1. Doel
2. Bestuur
3. Overlegstructuur
4. Taken
5. Acties
6. Rekening & Verantwoording

 

1. Doel

Evenals de Stichting Sravana stelt de Stichting Vrienden van Sravana zich ten doel de terminale zorgverlening in Doetinchem en omgeving mede gestalte te geven. Voor een optimale uitvoering van dit doel, zijn voldoende financiële middelen nodig.
Statutair is het doel van de stichting als volgt omschreven:

Het verlenen van materiële ondersteuning aan de te Doetinchem gevestigde stichting “Stichting Sravana “ en voorts al wat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Of wel: het bevorderen en veiligstellen van de continuïteit en de kwalitatief hoogstaande dienstverlening door medewerkers, professionals en vrijwilligers, van Sravana, in zowel het gasthuis als in de thuiszorg.

De materiële ondersteuning betreft in principe de ondersteuning in het exploitatie tekort met een maximum genoemd in de begroting van de Stichting Sravana en het verstrekken van financiële middelen ten behoeve van een verbouwing of uitbreiding van het gasthuis of bij aanschaf van duurzame kapitaalgoederen .

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door – onder door haar te stellen voorwaarden – gelden, geldswaarden of andere vermogensbestanddelen ter beschikking van de Stichting Sravana te stellen, dat uitsluitend ter ondersteuning van de doelstelling van de Stichting Sravana.

 

2. Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie personen. Uit hun midden kiezen zij een voorzitter, secretaris en penningmeester.

 

3. Overlegstructuur

Ten behoeve van een goede onderlinge communicatie, vergadert het bestuur tenminste eenmaal per kwartaal. In deze vergadering worden zowel de voortgang van lopende acties als plannen voor nieuwe acties besproken. Eén lid van het bestuur maakt deel uit van het bestuur van de Stichting Sravana. Op deze wijze wordt een goed contact met de Stichting Sravana gewaarborgd.

Tenminste tweemaal per jaar wordt er een vergadering belegd tussen het dagelijks bestuur van de Stichting Sravana en het bestuur. Tijdens deze vergadering komen PR-activiteiten, de jaarrekening van de stichting en de investeringsplannen van de Stichting Sravana aan de orde.

Voor een goede afstemming met betrekking tot de PR-activiteiten is er één PR-commissie t.b.v. de beide stichtingen.

 

4. Taken

De volgende taken dienen te worden uitgevoerd om de doelstelling te behalen:

 1. Binnen zes maanden na het einde van het boekjaar dient jaarlijks de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te worden opgesteld en vastgesteld. Conform artikel 11 van de statuten dienen deze documenten gecontroleerd te worden door een bevoegde accountant;
 2. Het opstellen en vaststellen van een 3 jarig beleidsplan;
 3. Het bespreken van het beleidsplan met het dagelijks bestuur van de Stichting Sravana;
 4. Het uitwisselen van ideeën en ervaringen met een vertegenwoordiging van het bestuur van de Stichting Sravana.
 5. Instemmen met de meerjarenbegroting van de Stichting Sravana, die taakstellend is voor het bestuur van Sravana en derhalve voor de coördinatoren, alsmede voor het bestuur van de Vrienden voor wat betreft het aanzuiveren van het deficit.

 

5. Acties

De volgende acties zijn gepland voor de jaren 2018 - 2020:

 1. Acquisitie richting bedrijven ten behoeve van zowel eenmalige als structurele donaties;
 2. Werven donateurs;
 3. Houden van lezingen;
 4. Vergroten van de naamsbekendheid;
 5. Opvolgen bedrijfsopeningen, jubilea etc.;
 6. Onderzoeken van giften in natura;
 7. Organiseren van benefietwedstrijden, -concerten etc.

 

6. Rekening & Verantwoording

Jaarlijks wordt voor 1 juli de jaarrekening betreffende uitgaven en inkomsten van het voorgaande jaar opgesteld. De jaarrekening wordt gecontroleerd door een externe accountant.

 

Aldus vastgesteld op 9 mei  2018 in de vergadering van de Stichting Vrienden van Sravana te Doetinchem.

 

Getekend namens het bestuur:
H. Schripsema