De Stichting Vrienden van Sravana

De Stichting Vrienden van Sravana is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet om de financiële middelen te vergaren die nodig zijn om de wensen van hospice Sravana te realiseren.
Want alleen dankzij de medewerking vanuit de samenleving kan Sravana bestaan.

Alle schenkingen, groot of klein, maken het de Stichting Vrienden van Sravana mogelijk om aan de wensen van de Sichting Sravana te voldoen om het hun gasten zo comfortabel mogelijk te maken.

Het bankrekeningnummer van de Stichting Vrienden van Sravana is: NL85 ABNA 0936 1873 52.

 

Giften, Erfenissen en Legaten

De Stichting Vrienden van Sravana is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor iemand die een gift doet aan onze stichting kan dit onder bepaalde voorwaarden een voordeel opleveren voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

De geldende regels vindt u onderstaand zoals die in de wetgeving van 1 januari 2012 van toepassing zijn. Per 1 januari 2014 is het niet meer nodig periodieke giften in een notariële akte vast te leggen. Een overeenkomst tussen de schenker en de begunstigde is voldoende voor de Belastingdienst om uw gift aftrekbaar te maken.

Invoering Geefwet per 1 januari 2012

De overheid geeft steeds minder subsidie en stimuleert particulieren en bedrijven meer te geven aan goede doelen. In verband hiermee is op 1 januari 2012 de nieuwe Geefwet geïntroduceerd. Met de invoering van deze wet is het voor bedrijven erg interessant geworden om een schenking te doen aan een goed doel. Sravana is zo’n goed doel.

Regeling bedrijven

Gaat uw bedrijf een bedrag aan Sravana schenken dan kunt u deze schenking aftrekken voor de vennootschapsbelasting. Daarvoor geldt dat de maximale aftrek voor giften is verhoogd van 10% naar 50% van de winst. De grens ligt echter op € 100.000,-. Daarnaast geldt er geen minimumbedrag meer voor de gift om deze te kunnen aftrekken van de winst.

Regeling particulieren

Ook als privépersoon heeft u voordeel voor de inkomstenbelasting bij het doen van een schenking aan de Stichting Vrienden van Sravana. Voor particulieren gelden er eisen van de Belastingdienst ten aanzien van de aftrekbaarheid van de giften voor de inkomstenbelasting.

Voor gewone giften geldt een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60,00. Het bedrag dat u meer geeft dan het drempelbedrag mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan 10% (is maximum) van uw drempelinkomen. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. Hebt u geen fiscale partner? Of hebt u alleen een deel van het jaar een fiscale partner? Dan telt u alleen uw eigen gewone giften op en berekent u uw eigen drempelinkomen. Hebt u het hele jaar dezelfde fiscale partner? Tel dan de gewone giften van u en uw fiscale partner bij elkaar op.

Om de drempel te berekenen, telt u de drempelinkomens van u en uw fiscale partner ook bij elkaar op.

Bereken het aftrekbare bedrag. Het aftrekbare bedrag kunt u onderling verdelen zoals u dat wilt, als het totaal maar 100% is. Dit geldt ook als u een deel van het jaar een fiscale partner hebt en er samen voor kiest om het hele jaar fiscale partners te zijn.

U kunt bovenstaande ook nalezen op de Internetsite van De Belastingdienstinformatie over voorwaarden van de Belastingdienst, klik hier

Bij een bruto jaarinkomen van bijvoorbeeld € 30.000,00 is de drempel € 300,-. Alles wat u schenkt onder dit bedrag is dan niet aftrekbaar. Het max. bedrag dat u schenkt en voor aftrek in aanmerking komt is in dit geval € 3.000,00-€ 300,00=€ 2700,00. Het overschrijvingsbewijs op uw bankafschrift is voor de Belastingdienst al voldoende.

Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar, hiervoor geldt de hierboven genoemde regel van de drempel niet. Vanaf 1 januari 2014 is het niet meer nodig deze periodieke gift notarieel vast te leggen. De overeenkomst voor een periodieke gift wordt vastgelegd tussen u en de Stichting Vrienden van Sravana voor minimaal vijf jaar met een jaarlijks vast bedrag. Deze overeenkomst kan worden vastgelegd in een formulier dat kan worden gedownload van de website Belastingdienst.nl.

 

U kunt het werk van Stichting Vrienden van Sravana op verschillende manieren steunen.

* U kunt een éénmalige gift schenken. Bijvoorbeeld naar aanleiding van een (her)opening van uw bedrijf, bij een bijzonder jubileum of als alternatief voor het jaarlijkse kerstgeschenk. De Stichting Vrienden van Sravana denkt in dit kader met u mee. Neem gerust contact op met de penningmeester Ad Verveld via ons algemene contactformulier.

* U kunt bijvoorbeeld donateur worden door met een bepaalde regelmaat b.v. per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar een bepaald bedrag te geven. Download hiervoor het machtigingsformulier (klik hier) vul het in en stuur het op naar: Stichting Vrienden van Sravana, Groot Hagen 2, 7009 AM Doetinchem ter attentie van de penningmeester.

* U kunt periodiek schenken, hiervoor wordt een overeenkomst opgemaakt tussen u en de Stichting Vrienden van Sravana. Een model formulier voor zo'n overeenkomst kunt u downloaden van de Internetsite van de Belastingdienst, klik daarvoor hier. Uiteraard kan de penningmeester u helpen bij het in gang zetten van deze procedure.  Neem gerust contact op met de penningmeester Ad Verveld via ons algemene contactformulier.

* U kunt uw erfenis of een deel van uw erfenis nalaten aan Stichting Vrienden van Sravana. Hiervoor moet u eerst een testament laten maken bij een notaris. Zie voor meer informatie www.notaris.nl.