Financiële Verantwoording:

Balans per 31 december 2019
    (met vergelijkende cijfers dd 31 december 2018)

 Activa

31-12-2019 

31-12-2018 

1. Nog te ontvangen posten

€ 1.851,70 

€ 10,00 

2. Liquide middelen

€ 534.749,05 

€ 442.345,80 

 Totaal activa

€ 536.600,75 

€ 442.355,80 

     

 Passiva

31-12-2019 

31-12-2018 

3. Reserves

€ 455.853,54 

 € 438.854,14 

4. Nog te betalen kosten

€ 1.179,25   3.276,66 

5. RC Stichting Sravana

€ 79.567,96 € 225,00

 Totaal Passiva

€ 536.600,75 

€ 442.355,80 

Algemene toelichting

Op de balans is rekening gehouden met een eventuele renovatie c.q. nieuwbouw in de komende jaren, daarom is een bedrag apart gezet hiervoor (zie de bestemming resultaat)

Bij de overige baten is het positieve saldo van een nalatenschap vermeld, die in 2019 is ontvangen. Het bedrag van de nalatenschap is volledig geboekt naar de bestemmingsreserve.

 

 Staat van baten en lasten over het jaar 2019

 Baten 2019  2018 
1. Giften € 24.925,12  € 17.512,42 
2. Donaties € 8.545,00  € 8.210,00 
3. Bijdrage Club van 100 € 4.700,00  € - 
4. Overige baten € 5.697,28  € 31.808,07 
 Totaal baten € 43.867,40  € 57.530,49 
 Lasten 2019  2018 
5. Kosten acties € 3.985,81  € 3.140,09 
6. Algemene kosten  € 553,36  € 73,54 
7. Bestuurskosten € 44,25  € 527,56 
8. Administratie &             accountantskosten € 1.414,47  € 1.793,78 
9. Specifieke kosten € 20.418,11  € 9.008,04 
10. Overige algemene kosten € 452,00  € 317,89 
 Totaal lasten € 26.868,00  € 14.824,90 
     
 Voordelig resultaat  € 16.999,40  € 42.705,59 
 Resultaatbestemming:
   - mutatie reserves
   - mutatie bestemmingsreserve


€ 16.999,40 
€ - 

€ 42.705,59 
€ - 
 € 16.999,40   € 42.705,59