Financiële Verantwoording:

Balans per 31 december 2018
    (met vergelijkende cijfers dd 31 december 2017)

 Activa

31-12-2018

31-12-2017

1. Nog te ontvangen posten

€ 10,00

€ 95,61

2. Liquide middelen

€ 442.345,80

€ 401.525,15

 Totaal activa

€ 442.355,80

€ 401.620,76

     

 Passiva

31-12-2018

31-12-2017

3. Reserves

€ 174.356,81

€ 381.651,22

4. Bestemmingsfonds             renovatie/nieuwbouw

€ 264.497,33

 € 14.497,33

5. Nog te betalen kosten


€ 3.501,66

€5.472,21

 Totaal Passiva

€ 442.355,80

€ 401.620,76

Algemene toelichting

Op de balans is rekening gehouden met een eventuele renovatie c.q. nieuwbouw in de komende jaren, daarom is hiervoor een bedrag apart gezet (zie post 4 bestemmingsfonds).

Bij de overige baten is het positieve saldo van de Stichting Tubbing geboekt, de stichting is in 2018 ontbonden.

 

 Staat van baten en lasten over het jaar 2018

 Baten 2018 2017 
1. Giften € 17.512,42  € 82.966,85 
2. Donaties € 8.210,00  € 8.365,00 
3. Overige baten € 31.808,07  € 193,60 
 Totaal baten € 57.530,49  € 91.525,45 
 Lasten 2018 2017
4. Kosten acties € 3.104,09  € 1.353,18 
5. Algemene kosten  € 73,54 € 463,30 
6. Bestuurskosten € 527,56  € - 
7. Administratie & accountantskosten € 1.793,78 € 1.931,49 
8. Specifieke kosten € 9.008,04  € 54.711,59 
9. Overige algemene kosten € 317,89  € 156,00 
 Totaal lasten € 14.824,90  € 56.615,56 
     
 Voordelig resultaat  € 42.705,59 € 32.909,89 
 Resultaatbestemming:
   - mutatie reserves
   - mutatie bestemmingsreserve


€ 42.705,59
€ -

€ 18.412,56
€ 14.497,33
 € 42.705,59  € 32.909,89